Adatkezelési tájékoztató


A hatpárti összefogás részéről

A lent felsorolt közös adatkezelők megállapodtak abban, hogy közös egyéni jelölteket és közös országos listát állítanak az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választásán.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 29. § (1) bekezdése szerint a közös jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak – a választások tisztasága felett a szavazókörökben őrködő – szavazatszámláló bizottságokba két-két tag megbízására.

A közös adatkezelők által megbízásra kerülő szavazatszámláló bizottsági tagok adatkezelési körülményeiről a jelen tájékoztató ad információt az érintetteknek.

A közös adatkezelők a Demokratikus Koalíció (székhely: 1066 Budapest, Teréz körút 46.), a Jobbik Magyarországért Mozgalom (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 120.), az LMP – Magyarország Zöld Pártja (székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 36. fsz.5.), a Magyar Szocialista Párt (székhely: 1114 Budapest, Villányi út 11-13.), a Momentum Mozgalom (székhely: 1053 Budapest, Múzeum körút 13. I/2.), illetve a Párbeszéd Magyarországért Párt (1015 Budapest, Batthyány utca 62.).

A szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezők adatkezeléssel érintett személyes adatai kezelésének célját, a kezelt adatokat, az adatkezelés jogalapját és időtartamát az alábbi táblázat foglalja össze:

Az adatkezelés célja

Kezelt adatok

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

1. Kapcsolattartás a szavazatszámláló bizottsági tevékenységre való felkészüléssel összefüggésben általában, illetve a lakcím szerinti választókerület speciális jellemzőire figyelemmel

név, telefonszám, email, facebook fiókkal való összekötéshez szükséges kapcsolati kód, a lakcím irányítószáma

az érintett hozzájárulása[GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a szavazatszámláló bizottságba való megbízásra nyitva álló törvényi határidő elteltéig (a választások napját megelőző kilencedik nap), ideértve a megbízással összefüggő esetleges jogorvoslati eljárások jogerős lezárultát

2. Felkészítés, képzés a szavazatszámláló bizottsági munkára

név, facebook fiókkal, google fiókkal, illetve microsoft fiókkal való összekötéshez szükséges kapcsolati kód, a képzésen való részvétel ténye és eredménye

az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a szavazatszámláló bizottságba való megbízásra nyitva álló törvényi határidő elteltéig (a választások napját megelőző kilencedik nap), ideértve a megbízással összefüggő esetleges jogorvoslati eljárások jogerős lezárultát

4. A szavazatszámláló bizottságba való megbízás

név, lakcím, személyi azonosító, a szavazatszámláló bizottság megjelölése

közérdekű adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont]

a jelentkezés visszavonásáig, de legkésőbb a szavazatszámláló bizottságba való megbízásra nyitva álló törvényi határidő elteltéig (a választások napját megelőző kilencedik nap), ideértve a megbízással összefüggő esetleges jogorvoslati eljárások jogerős lezárultát

5. Kapcsolattartás a szavazatszámláló-bizottsági tevékenységgel összefüggésben

név, telefonszám, email, facebook fiókkal való összekötéshez szükséges kapcsolati kód, a lakcím irányítószáma, a szavazatszámláló bizottság megjelölése

az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása eredményének jogerőre emelkedéséig

6. Kapcsolattartás a szavazatszámláló-bizottsági tevékenység tapasztalatainak feldolgozása érdekében

név, email, facebook fiókkal való összekötéshez szükséges kapcsolati kód, a lakcím irányítószáma, a szavazatszámláló bizottság megjelölése

az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása eredményének jogerőre emelkedését követő harmincadik napig

7. Jövőbeli választásokra, népszavazásokra való szavazatszámláló bizottsági megbízás érdekében való kapcsolattartáshoz való hozzájárulás kérése

név, telefonszám, email, a hozzájárulás címzettje a közös adatkezelők közül

az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása eredményének jogerőre emelkedését követő harmincadik napig

Az érintett jogai

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (GDPR) alapján Ön(i) kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve az adatkezelők által kezelt adatokról,(ii) kérelmezheti az érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását,(iii) kérheti, hogy az adatkezelő ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról,(iv) tiltakozhat a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) pontja alapján folytatott adatkezelés ellen,(v) bármelyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja az adatkezeléssel szerinti jogait, így például kérelmeit bármelyik félhez benyújthatja.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása esetén a közös adatkezelők Önt nem bízhatják meg szavazatszámláló bizottsági tagnak.

Adatfeldolgozók

A közös adatkezelésben az alábbi adatfeldolgozók vesznek részt:

 • Tiszta Választásokért Alapítvány (székhely: 1085 Budapest, Baross utca 36. 3/5.)
 • Amazon Web Services EMEA SARL (38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg)
 • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
 • Hasura, Inc, (355 Bryant Street, Suite 403, San Francisco CA 94107, USA)
 • LINK Mobility Hungary Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 68. fszt. C11.)
 • Daktela s.r.o. (Pod Krejcárkem 975, Praha 3, 130 00)

A személyes adatok címzettjei, a személyes adatok továbbítása

A közös adatkezelés keretében a személyes adatok a közös adatkezelést megvalósító hat párton és az adatfeldolgozóikon kívül csak a 4. pont szerinti esetben és körben, a szavazatszámláló bizottságba való megbízás leadása során kerülnek továbbításra az érintett település helyi választási irodájához.

Jogorvoslat

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg az adatkezelő székhelye vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

Az adatvédelmi tisztviselők

Az adatvédelmi tisztviselők elérhetőségei:

 • DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ: 1066 Budapest, Teréz körút 46., Telefon: + 36 -21-300-1000, e-mail cím: adat@dkp.hu
 • JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM: 1034 Budapest, Bécsi út 120., Telefon: +36202970863, e-mail cím: adatvedelem@jobbik.hu
 • LMP – MAGYARORSZÁG ZÖLD PÁRTJA: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 36. fsz.5., Telefon: +36-70-224-4178, e-mail cím: adatvedelem@lehetmas.hu
 • MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT: 1114 Budapest, Villányi út 11-13., Telefon: +36 1 222 6797, e-mail cím: adatvedelem@mszp.hu
 • MOMENTUM MOZGALOM: 1053 Budapest, Múzeum körút 13. I/2., Telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: adatvedelem@momentum.hu
 • PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT: 1015 Budapest, Batthyány utca 62., e-mail cím: DPO@parbeszed.hu

Érintetti kérelmek

Az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételek, kérelmek jelezhetők a jog@kormanyvaltas22.hu e-mail címen, illetve bármelyik adatvédelmi tisztviselőnek.