Adatkezelés


Tiszta Választásokért Alapítvány

Adatkezelési tájékoztató

A Tiszta Választásokért Alapítvány célja a választások tisztaságának megóvása, a választási eljárással kapcsolatos jogosultságok gyakorlásának elősegítése. Az Alapítvány az országgyűlési képviselők 2022. évi választásával összefüggésben a 20k22 projekt részeként a szavazatszámláló bizottságokba delegált tagokat toborzott, közreműködött a képzésükben, illetve több jelölő szervezet számára adatfeldolgozói tevékenységet látott el a szavazatszámláló bizottságokba való delegálás folyamatának támogatása érdekében.

Az Alapítvány – az érintettek újabb, külön hozzájárulása esetén – a 20k22 projekt részeként a 2022. évi országgyűlési választásokon szavazatszámláló bizottsági tagi feladatot ellátó vagy arra jelentkező személyeknek a jövőbeli választásokon szavazatszámláló bizottságba való delegálása folyamatának támogatásában közre kíván működni, továbbá részükre az Alapítvány munkájáról tájékoztatást kíván nyújtani. Az ezzel kapcsolatos adatkezelés körülményeiről a jelen tájékoztató ad információt az érintetteknek.

Az adatkezelő a Tiszta Választásokért Alapítvány (székhelye: 1085 Budapest, Baross utca 36. 3/5., nyilvántartási szám: 01-01-0012659, adószám: 19063438-1-42). Az érintettek személyes adatai kezelésének célját, a kezelt adatokat, az adatkezelés jogalapját és időtartamát az alábbi táblázat foglalja össze:

Az adatkezelés célja

Kezelt adatok

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

1. Jövőbeli választásokon a szavazatszámláló bizottságba való megbízásban történő közreműködés

név, lakcím, személyi azonosító, telefonszám, email, facebook fiókkal, google fiókkal, illetve microsoft fiókkal való összekötéshez szükséges kapcsolati kód

az érintett hozzájárulása

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

a hozzájárulás visszavonásáig, azzal, hogy ha két egymást követő általános választáson az érintett szavazatszámláló bizottsági tagnak való megbízásában az Alapítvány nem működik közre, az érintett visszajelzésének hiányában az adatai törlésre kerülnek

2. Az Alapítvány munkájáról szóló tájékoztatás, az érintettekkel való kapcsolattartás

név, telefonszám, email

az érintett hozzájárulása

[GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

a hozzájárulás visszavonásáig, azzal, hogy ha két egymást követő általános választáson az érintett szavazatszámláló bizottsági tagnak való megbízásában az Alapítvány nem működik közre, az érintett visszajelzésének hiányában az adatai törlésre kerülnek

Az érintett jogai

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (GDPR) alapján Ön

(i) kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve az adatkezelő által kezelt adatokról,

(ii) kérelmezheti az érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását,

(iii) kérheti, hogy az adatkezelő ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása esetén az Alapítvány nem tud kapcsolatot tartani Önnel, így nem tudja jövőbeli választásokon a szavazatszámláló bizottsági tagnak való megbízását támogatni.

Adatfeldolgozók

Az adatkezelésben az alábbi adatfeldolgozók vesznek részt:

Amazon Web Services EMEA SARL (38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg)Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)Hasura, Inc, (355 Bryant Street, Suite 403, San Francisco CA 94107, USA)LINK Mobility Hungary Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 68. fszt. C11.)Daktela s.r.o. (Pod Krejcárkem 975, Praha 3, 130 00) 

A személyes adatok címzettjei, a személyes adatok továbbítása

Az adatkezelő – az érintett újabb, külön hozzájárulása nélkül – az érintettek adatait harmadik személynek nem továbbítja.

 

Jövőbeli választásokat megelőzően az adatkezelő az érintetteket a 2. pont szerinti adatkezelés keretében külön megkeresi olyan hozzájárulás megszerzése érdekében, hogy a szavazatszámláló bizottsági tagi megbízásuk céljából harmadik személy (a delegálásra jogosult jelölt vagy jelölő szervezet) részére a delegáláshoz szükséges személyes adataik továbbíthatóak legyenek.

Jogorvoslat

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg az adatkezelő székhelye vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

Érintetti kérelmek

Az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételek, kérelmek jelezhetők az adatkezeles@20k.hu e-mail címen.